ตราสารหนี้ คือ ? สิ่งควรคำนึงถึง ก่อนลงทุน

ตราสารหนี้ คือ สินทรัพย์ทางการเงิน ผู้ที่ถือจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ส่วนผู้ออกตราสารจะมีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนีหรือผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเป็นประจำสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเมื่ออายุครบกำหนดเจ้าหนี้ก็จะได้รับเงินต้นคืน ซึ่งตราสารหนี้พบเห็นทั่วไป เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน เป็นต้น

จุดเด่นของ ตราสารหนี้ คือ

การลงทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงน้อย แต่ได้ผลตอบแทนต่อเนื่องประมาณ 2-5% ของเงินลงทุน ซึ่งถือว่าสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ 0.3 – 0.5% ยิ่งหากถือตราสารหนี้ของรัฐบาลความเสี่ยงก็ยิ่งต่ำ แต่หากลงทุนในเอกชนก็ต้องดูว่าบริษัทนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือระดับไหน มีความมั่นคงทางการเงินที่จะจ่ายดอกเบี้ยกับเงินต้นคืนได้หรือไม่

ดังนั้นตราสารหนี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนจนสำหรับนักลงทุนมีสภาวะที่ตลาดการเงินที่ผันผวน โดยผลตอบแทนยังเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับตลาดหุ้น หากนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ต หากมาซื้อตราสารหนี้ก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนลงทุน ตราสารหนี้ คือ

คำนึงถึง ความผันผวนของมูลค่า

การที่ตราสารหนี้มีมูลค่าต่ำลง ก็เกิดจากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น นั่นก็เป็นเพราะว่าถูกเทขายแล้วไปซื้อตราสารหนี้ตัวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่หากออกเบี้ยต่ำลง ตราสารหนี้ก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นหากดอกเบี้ยสูงขึ้นก็ควรลงทุนระยะสั้น เพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุนจากราคาที่ต่ำลง หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลงก็ควรลงทุนระยะยาวเพื่อจะได้รับผลกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

การลงทุนตราสารหนี้ของรัฐบาลนั้นถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ แต่หากลงทุนกับเอกชนจะมีความเสี่ยงที่สูงลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนเพราะเอกชนมีโอกาสเจอวิกฤตทางการเงินมากกว่า อาจจะให้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย หรือคืนเงินต้นได้ ดังนั้นการเลือกลงทุนกับเอกชนพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัท ยิ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงก็ยิ่งน้อย

สภาพคล่องในตลาด

จากการที่ตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีสภาพคล่องในตลาด ในกรณีที่ต้องการขายตราสารหนี้แบบรายตัว บางทีต้องใช้ระยะเวลานานจะขายได้ หรือขายได้ก็อาจจะได้ราคาที่ไม่สูง แต่หากลงทุนแบบทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนประเภทกำหนดระยะเวลา ก็สามารถซื้อ-ขาย ได้ทุกวันตามเวลาทำการ

มาถึงตรงนี้คงพอจะเข้าใจกันแล้วว่า ตราสารหนี้ คือ การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่น้อย และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ แต่อย่างไรก็ตามตราสารหนี้บางตัวก็มีกำหนดให้เฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบันเท่านั้น รวมไปถึงมีการกำหนดวงเงินการซื้อที่สูง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทุนที่มาก หากเป็นนักลงทุนรายย่อยการลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะใช้ทุนน้อย อีกทั้งจังเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้อีกด้วย